Quy định chung

Trang www.toyotaquangbinh.com.vn do Công ty TNHH Toyota Quảng Bình thiết lập và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, nhân viên công ty, các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp.

 

1. Quy định chung.

Tên miền: Trang thương mại điện tử đăng tải thông tin sản phẩm được vận hành thông qua tên miền chính là www.toyotaquangbinh.com.vn và tên miền phụ là www.toyotaquangbinh.vn và do Công ty TNHH Toyota Quảng Bình toàn quyền xử lý và sử dụng:

Định nghĩa chung:

·      
Bên bán: Công ty TNHH Toyota Quảng Bình

·       Khách hàng: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tải trên www.toyotaquangbinh.com.vn.

·      
Thành viên: Bao gồm bên bán, khách hàng, đại lý, nhân viên và cả khách truy cập website.

Message Us